x
Er zijn vandaag al 8 afspraken gemaakt

Algemene voorwaarden garagescout.nl

Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst en zijn van toepassing op de content en op de service verleend via het internet portal garagescout.nl (hierna te noemen als “aanbieder”). De aanbieder van garagescout.nl is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. U dient deze bladzijden derhalve regelmatig te lezen..

1. Omschrijving van de aanbieder van de service

Door middel van de services verleent de aanbieder zijn gebruikers toegang tot een online vergelijking en reservering platform. Toegang tot de content en services van onafhankelijke derde partijen kan ook tot de service behoren. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op een uitbreiding of verbetering van de huidige services. De aanbieder kan de service (of een deel daarvan) op elk moment tijdelijk of permanent wijzigen of beëindigen. U gaat ermee akkoord dat de aanbieder niet aansprakelijk is jegens een derde partij of jegens u als gebruiker, indien de Service wordt gewijzigd, beëindigd of onderbroken.

2. Toegang tot de service, beschikbaarheid en leeftijdsbeperking; uw verantwoordelijkheden

Om gebruik te kunnen maken van de service moet u ten minste de leeftijd hebben van achttien jaar. De aanbieder accepteert geen enkele aansprakelijkheid en biedt geen enkele garantie indien persoonlijke instellingen, informatie of berichten niet (tijdig) worden bewaard, worden verwijderd of onjuist worden afgeleverd. 
U bent ervoor verantwoordelijk, dat u zich ervan vergewist dat u beschikt over de apparatuur die nodig is om de verbinding tot stand te brengen, inclusief een pc of andere middelen die eventueel nodig zijn.

3. Vergoedingen voor de service

U heef gratis toegang tot onze internetsite. Voor het maken van een reservering bij een garage dient u een geldig kenteken en emailadres in te geven en dienen de ingegeven gegevens die noodzakelijk zijn om de dienst op te roepen correct te zijn . Elke afwijking in de doorgegeven informatie leidt tot een ongeldige prijsspecificatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

4. Gedragscode voor het gebruik van de service

U gaat ermee akkoord om de dienst te gebruiken in overeenstemming met de volgende gedragscode:

5. Buitensluiting voor de service

Indien de aanbieder, naar eigen goeddunken, van mening is dat de opgegeven informatie niet correct of onvolledig is, is de aanbieder gerechtigd om aanvraag op te schorten of te beëindigen en/of de relatie met u te beëindigen en/of om u het gebruik van de service of een onderdeel daarvan nu of in de toekomst te ontzeggen.

6. Privacybeleid en bewerking van gegevens

Het pivacybeleid en bewerking van gegevens kunt u vinden in ons privacybeleid. www.garageschout.nl/privacybeleid

7. Vrijwaring en schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord, dat u de aanbieder en zijn houdstermaatschappijen, leden, dochterbedrijven, gelieerde bedrijven, service providers, contractanten, agenten, vertegenwoordigers, licentieverleners, leidinggevenden, directeuren, aandeelhouders en werknemers schadeloos zult stellen in verband met een claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure, ingediend door een derde en veroorzaakt door, als gevolg van of in verband met uw (1) gebruik van de service, de content, (2) schending van deze Algemene Voorwaarden of (3) overtreding van de wet, een voorschrift of de rechten van een derde.

8. Transacties met adverteerders en/of sponsors

Wij kunnen gebruik maken van adverteerders en sponsors om de kosten voor u van onze services te verminderen. Als voorwaarde voor het gebruiken van deze services, stemt u ermee in dat wij reclame en andere promoties kunnen tonen op onze Sites. Het opnemen van reclame of promoties op onze Sites of in onze services behelst geen instemming van de aanbieder met de desbetreffende content en/of service, en/of het betreffende product, de dienst of het bedrijf. Wij proberen ernaar te streven, dat de reclame en promoties geschikt zijn voor onze gebruikers. U heeft te allen tijde het recht om ons te verzoeken u niet (meer) te benaderen door middel van direct marketing. De aanbieder neemt geen deel aan en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor een transactie met betrekking tot producten of diensten, die beschikbaar zijn gesteld door bedoelde derde partijen, of voor de inhoud of informatie die wordt verstrekt in verband met producten of services van derde partijen. U gaat ermee akkoord dat de aanbieder niet aansprakelijk is voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van die transacties.

9. Afwijzing van aansprakelijkheid

De aanbieder, zijn directeuren, leidinggevenden, werknemers, leveranciers, vertegenwoordigers en agenten (de “aanbiedende partijen”) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het door u gemaakte gebruik van de service, de content, deze software en sites. U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat:

  1. De service, de content, de software en sites worden verstrekt op een basis van “zoals die is” en “zoals die beschikbaar is”, waarbij geen enkele garantie wordt geboden. De aanbiedende partijen aanvaarden voor zover en in de mate als dat wettelijk is toegestaan, uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid , hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de service, de content, de software en sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garantie van het eigendomsrecht, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald doel en het niet schenden van eigendomsrechten;
  2. De aanbiedende partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en nakoming van de service, de content, de software en sites. De aanbiedende partijen garanderen niet dat de service, de content, de software en sites voldoen aan uw verwachtingen of dat de service, het aanbod van de content, de software en sites niet zal worden onderbroken en foutloos is;
  3. Adviezen of informatie, mondeling of schriftelijk of via onze services, door u van ons verkregen creëren geen enkele garantie, die niet uitdrukkelijk in de onderhavige algemene voorwaarden is vastgelegd.

10. Beperking van aansprakelijkheid


Onder geen enkele omstandigheid, met inbegrip van nalatigheid, zullen de aanbiedende partijen aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, directe, indirecte, bijkomende, bijzondere, morele, aanvullende, wettelijke aansprakelijkheid of vervolg schade (met inbegrip van schade wegens derving van bedrijfsinkomsten, bedrijfsstagnatie, verlies van bedrijfsinformatie en dergelijke) als gevolg van door u gemaakt gebruik, misbruik of onmogelijkheid om gebruik te maken van de service, de content, de software en sites, ook indien de geautoriseerde vertegenwoordiger van de aanbieder in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van die schade (met inbegrip van schade geleden door derde partijen). In geen enkel geval zal de totale aansprakelijkheid van de aanbiedende partijen jegens u voor de schade, verliezen en rechtsvorderingen (uit contract of uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins) groter zijn dan het bedrag, dat door u is betaald om de informatie te verkrijgen.

11. Algemene informatie


Deze Algemene Voorwaarden komen in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en de aanbieder. Indien u gebruik maakt van aanvullende diensten, materialen of software van derde partijen, kunnen aanvullende algemene voorwaarden op u van toepassing zijn. De nationale wetgeving van het land of de staat waarin u woont is van toepassing op de relatie tussen u en de aanbieder, ongeacht de voorwaarden en bepalingen van het toepasselijke internationale recht. Geschillen zullen worden beslecht door middel van arbitrage volgens de regels die zijn opgesteld door het arbitrage instituut dat is gevestigd in Nederland te Rotterdam. Indien de aanbieder bepaalde in deze Algemene Voorwaarden beschreven rechten of voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, dan betekent dat niet dat hij daardoor afstand doet van die rechten of voorwaarden, of dat hij ze verwerpt. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een daartoe bevoegde rechter of een aangewezen bemiddelaar, dan heeft die vaststelling geen enkele invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Indien wij ervan afzien om de ons toekomende rechten voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen bij het zich voordoen van overtredingen beschreven in deze Overeenkomst, betekent dat niet dat wij daarmee afstand doen van die rechten, indien een dergelijke overtreding zich nogmaals zou voordoen. De titels van de artikelen zoals die in deze Algemene Voorwaarden zijn gebruikt, zijn alleen toegevoegd om het lezen gemakkelijker te maken en kunnen op geen enkele wijze de reikwijdte of omvang van dat artikel definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven of dat artikel op welke wijze dan ook beïnvloeden.